Ariston S

 

 

„АРИСТОН-С“ ООД стартира проект за внедряване на иновативен продукт -
„AdventureS”

На 18.01.2017 г. между „АРИСТОН-С“ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0409-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, наименование на проекта: „Внедряване на иновативно дамско яке за екстремен туризъм и спорт от „АРИСТОН-С““.

Основната цел на проекта е повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез диверсифициране на продуктовото му портфолио и внедряване на напълно нов за България и Европа продукт – иновативно Дамско яке за екстремен туризъм „AdventureS“ от защитна Sympatex® мембранна материя с вграден GPS за проследяване и соларен панел за зареждане на мобилни устройства. Продуктът е изцяло собствена разработка на екипа на компанията, което свидетелства за иновационния й капацитет.

В рамките на проекта е предвидено придобиване на специализирано оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт „AdventureS”. Успешното реализиране на проекта ще позволи на „АРИСТОН-С“ ООД да постигне масова реализация на иновативното изделие „AdventureS“, да обогати продуктовото си портфолио, както и да навлезе в един напълно нов пазарен сегмент – този за спортни облекла. Изпълнението на проекта ще подобри цялостната иновационна дейност на предприятието, с което ще се повиши и неговата конкурентоспособност.

Общата стойност на проекта е 365 000.00 лв., от които 328 500.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 279 225.00 лв., финансирани със средства на ЕС и 49 275.00 лв. финансирани със средства от националния бюджет) и 36 500.00 лв. собствено финансиране.

Срок на изпълнение: 12 месеца

Дата: 23.01.2017 г.