Projects

Ariston S

Проект и главна цел:

Договор № BG16RFOP002-6.002-0114-C01.

Цел на проекта:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Бенефициент: АРИСТОН-С ООД

Обща стойност: 138 000.00 лв., от които 69 000.00 лв.  европейско и  0 лв. национално съфинансиране. 

Начало:16.09.2022

Край: 16.07.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРИСТОН-С“ ООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставка на шевно оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Специализирано шевно и кроячно оборудване
Обособена позиция 2: Шевни и гладачни машини”

При реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка на шевно оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Специализирано шевно и кроячно оборудване

  1. Робот за кроене – 1 бр.
  2. Понтериз машина – 1 бр.
  3. Машина за декоративен шев тип „ръчен” бод – 1 бр.
  4. Двуиглов петконечен оверлог с полу-суха игла – 1 бр.

Обща стойност за обособена позиция 1: 281 560.00 лв. без ДДС

Обособена позиция 2: Шевни и гладачни машини

  1. Шевна машина за единичен сляп бод – 1 бр.
  2. Автомат за изработка на прави/наклонени филетки – 1 бр.
  3. Електропарна тясна ютия – 6 бр.

Обща стойност за обособена позиция 2: 83 440.00 лв. без ДДС

Обща стойност на процедурата: 365 000.00 лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти: 25.08.2017 г. Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН):https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://eumis2020.government.bg

Изтегли документация

----------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------------------------------------

Проект „Внедряване на иновативно дамско яке за екстремен туризъм и спорт от „АРИСТОН-С““ № BG16RFOP002-1.001-0409-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„АРИСТОН-С“ ООД стартира проект за внедряване на иновативен продукт -
„AdventureS”

На 18.01.2017 г. между „АРИСТОН-С“ ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0409-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, наименование на проекта: „Внедряване на иновативно дамско яке за екстремен туризъм и спорт от „АРИСТОН-С““.

Основната цел на проекта е повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез диверсифициране на продуктовото му портфолио и внедряване на напълно нов за България и Европа продукт – иновативно Дамско яке за екстремен туризъм „AdventureS“ от защитна Sympatex® мембранна материя с вграден GPS за проследяване и соларен панел за зареждане на мобилни устройства. Продуктът е изцяло собствена разработка на екипа на компанията, което свидетелства за иновационния й капацитет.

В рамките на проекта е предвидено придобиване на специализирано оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт „AdventureS”. Успешното реализиране на проекта ще позволи на „АРИСТОН-С“ ООД да постигне масова реализация на иновативното изделие „AdventureS“, да обогати продуктовото си портфолио, както и да навлезе в един напълно нов пазарен сегмент – този за спортни облекла. Изпълнението на проекта ще подобри цялостната иновационна дейност на предприятието, с което ще се повиши и неговата конкурентоспособност.

Общата стойност на проекта е 365 000.00 лв., от които 328 500.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (от които 279 225.00 лв., финансирани със средства на ЕС и 49 275.00 лв. финансирани със средства от националния бюджет) и 36 500.00 лв. собствено финансиране.

Срок на изпълнение: 12 месеца

Дата: 23.01.2017 г.

Фирма АРИСТОН-С ООД

изпълнява проект по процедура

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Аристон-С“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1505-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 
Срок на изпълнение: 3 месеца

Начална дата: 25.01.2021 г.

Крайна дата: 25.04.2021 г.

Този публикация е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.077-1505-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Аристон-С“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.